Commit e2deb81a authored by M3587's avatar M3587
Browse files

Update vaatimusmaarittely.md

parent 356ea6ec
Pipeline #71669 failed with stage
in 11 seconds
......@@ -165,7 +165,7 @@ Rajoitteet_ja_standardit --> Tuotekokonaisuus
>Sidosryhmiä: komponenttien tarjoaja, sovelluksen käyttäjä, uhkatekijä, sekä mahdollinen uusi käyttäjä.
```plantuml
[*]
[]
Komponenttien_tarjoaja --> sovellus
Sovelluksen_kayttaja --> sovellus
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment