Commit f3443cac authored by M3587's avatar M3587
Browse files

Update vaatimusmaarittely.md

parent 245e7bf2
Pipeline #71663 failed with stage
in 11 seconds
......@@ -167,10 +167,10 @@ Rajoitteet_ja_standardit --> Tuotekokonaisuus
```plantuml
[*]
Komponenttien_tarjoaja --> sovellus
Sovelluksen_kayttaja --> sovellus
Mahdollinen_uhkatekija --> sovellus
Mahdollinen_uusi_kayttaja --> sovellus
Komponenttien_tarjoaja(tarjoaa sovellukesen komponentteja) --> sovellus
Sovelluksen_kayttaja(käyttää sovellusta ja hakee haluamiaan tietoja) --> sovellus
Mahdollinen_uhkatekija(yrittää vahingoittaa sovelluksen käyttöä) --> sovellus
Mahdollinen_uusi_kayttaja(harkitsee sovelluksen köyttöä, mikäli tarvetta ilmenee) --> sovellus
```
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment