Commit f3bcf6fe authored by M3587's avatar M3587
Browse files

Update kayttotapaus1.md, muokattu

parent ca6de8b0
Pipeline #71982 passed with stages
in 17 seconds
......@@ -12,7 +12,8 @@ Tähän on hyvä liittää näkymä valitusta asiaan liittyvistä käyttötapaus
```plantuml
Esimerkki_asiakas -- (Tilauksen muokkaus)
Mikko_Mallikas -- (komponenttien etsiminen)
Olli_Ala -- (komponenttien etsiminen)
```
Yllä PlantUML esimerkki, joka pitää muokata asianmukaiseksi ..
......@@ -29,9 +30,9 @@ __Tsekkaa video ja poista linkki, jos homma selvä__
**Käyttäjäroolit**
1. rooli?
2. rooli?
3. rooli?
1. Käyttäjä?
2. Komponenttien tarjoajat?
3. Haittatekijä?
**Esitiedot/ehdot**
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment