Commit 0142d099 authored by N0597's avatar N0597
Browse files

Update p1-ErkkiPalvelunKayttaja.md

parent 5123ddf7
Pipeline #73879 passed with stages
in 14 seconds
......@@ -6,23 +6,16 @@
### Persoona/sidosryhmän kuvaus
![](https://openclipart.org/image/300px/svg_to_png/293286/Unknown-With-Background.png)
**nimi ja taustaa**
Erkki 40-50-vuotias innokas pyöräilijä. Tekee töitä 6-14 maanantaista perjantaihin. Kiinnostunut tapahtumista mitkä ovat illalla ja viikonloppuna.
### Motiivi käyttää/soveltaa palvelua?
* Löytää tapahtumia, mitkä innostaa itseä harrastelemaan enemmän.
![](https://openclipart.org/image/300px/svg_to_png/291313/why.png)
### Arvot
* Rehellinen
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment