Commit 03261ed0 authored by N0597's avatar N0597
Browse files

Update f1-TapahtumienRajaus.md

parent c891b0dc
Pipeline #73789 passed with stages
in 16 seconds
......@@ -29,6 +29,7 @@ Pystyy rajaamaan hakua näyttämään vain halutut tapahtumat. Halutessa voidaan
*Kirjataan User Storyt alustavasti tähän*
* Palvelun käyttäjänä haluan rajata hakua, koska se helpottaa minua löytämään etsimäni tapahtuman.
* Käyttäjän haluan, että voin.....
* Ylläpitäjänä haluan, että voin.....
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment