Commit 04d03275 authored by N0597's avatar N0597
Browse files

Update vaatimusmaarittely.md

parent 8112a059
Pipeline #73904 passed with stages
in 14 seconds
......@@ -203,7 +203,7 @@ Sen avulla kuvataan palveluun liittyvää toiminnallisuutta, joka halutaa siinä
| VaatimusID | Tyyppi | Kuvaus | Ominaisuus johon vaikuttaa |
|:-:|:-:|:-:|:-:|
| SECURITY-REQ-0001 | Non-Functional Security | Käyttäjän on saatava määritellä voiko hänet löytää sähköposti osoitteen avulla | [f2-kaverinLisays ](f2-kaverinLisays.md) |
| SECURITY-REQ-0002 | Non-Functional Security | Käyttäjän suorittamia toimintoja ei tallenneta | [ f1-TapahtumienRajaus ](f1-TapahtumienRajaus.md) |
| SECURITY-REQ-0002 | Non-Functional Security | Käyttäjän suorittamia haku toimintoja ei tallenneta | [ f1-TapahtumienRajaus ](f1-TapahtumienRajaus.md) |
| SECURITY-REQ-0003 | Non-Functional Security |||
| SECURITY-REQ-0004 | Non-Functional Security |||
| SECURITY-REQ-0005 | Non-Functional Security |||
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment