Commit 07a51d40 authored by N0597's avatar N0597
Browse files

Update vaatimusmaarittely.md

parent 04d03275
Pipeline #73907 passed with stages
in 14 seconds
......@@ -109,10 +109,6 @@ PalvelunKayttaja--(Kaverin lisays)
## Alustavat Käyttäjätarinat - User Story
>**NYT HUOMIO!** Tähän kohtaan kannattaa keskittyä vasta kun kaikki muut osiot on käyty läpi!
Kyseessä ei ole käyttäjätarina vaan ketterään kehittämiseen liittyvä Käyttötarina - User Story.
Sen avulla kuvataan palveluun liittyvää toiminnallisuutta, joka halutaa siinä olevan.
#26
#27
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment