Commit 141da0c5 authored by N0597's avatar N0597
Browse files

Update vaatimusmaarittely.md

parent d831b878
Pipeline #73964 passed with stages
in 14 seconds
......@@ -236,17 +236,6 @@ Tämä ei tarkoita, että kyseessä on tuoteeen ohjelmiston yksi ominaisuus vaan
| [Ominaisuus 4 - Oman käyttäjä kuvan vaihto](pohjat/pohja-ominaisuus.md) | Nice to Have | |
| [Ominaisuus 5 - Kaveri listan järjestely](pohjat/pohja-ominaisuus.md) | Nice to Have | |
## Palvelu MockUp-prototyyppi
>Suunnittellun palvelun/ohjelmiston yleinen näkymä kannataa esitellä MockUp-muodossa. Tarkemmin määritellyissä ominaisuuskuvauksissa voi esitellä tarkemmin jotain toimintoa.
MockUp-kuvaus on hyödyllinen apuväline palvelun tilaajan/toimeksiantajan kanssa käydyissä keskusteluissa.
Kokonaispalvelun MockUp-kuva?
![](https://openclipart.org/image/800px/svg_to_png/236916/1452485143.png&disposition=attachment)
## Hyväksyntätestit
>Kiinnitetään alustavat hyväksyntätestit vaatimuksiin taulukon muodossa.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment