Commit 29274d08 authored by N0597's avatar N0597
Browse files

Update vaatimusmaarittely.md

parent e065f0a0
Pipeline #73953 passed with stages
in 14 seconds
......@@ -74,13 +74,7 @@ Kännykkä/tabletti/web-palvelu jonka avulla käyttäjä voi löytää mieleisi
>Muista kirjoittaa tarina auki pelkästään valitun sidosryhmän näkökulmasta (toiset sidosryhmät saattavat esiintyä tarinassa)
* [Profiili 1](pohjat/pohja-profiilikuvaus.md): Profiili 1 haluaa tuottaa iloa....
* [Profiili 2](pohjat/pohja-profiilikuvaus.md): Profiili 2 aloitaa aamulla palvelun käytön ...
* [Sidosryhmä 1](pohjat/pohja-profiilikuvaus.md): Sidosryhmä 1:en kannalta palvelun...
* [Profiili 1 Erkki](p1-ErkkiPalvelunKayttaja.md): Erkki on töissä ja tauolla naputtelee itsensä palvelun sivuille. Viikonloppuna olisi hyvä sää tulossa ja vapaata töistä. Pyöräily on Erkin lempipuuhaa, mutta yksikseen ajelu ei aina kuitenkaan jaksa innostaa. Tämän takia Erkki on etsimässä itselleen pyöräily tapahtumia. Palvelun avulla Erkki löytikin itselleen viikonlopuksi tekemistä ja laittoi itselleen vielä muistutuksen tapahtumasta. Tämän jälkeen Erkki jatkoi taukoaan lueskelemalla iltalehteä ja ryystämällä lopun kahvistaan.
## Palvelun tärkeimmät asiakaspolut (Customer Journey/Path)
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment