Commit 2a0d29c9 authored by N0597's avatar N0597
Browse files

Update vaatimusmaarittely.md

parent 5a6af20b
Pipeline #73805 passed with stages
in 15 seconds
......@@ -32,98 +32,6 @@ Vaatimusmäärittely pohjan versio 1.1 - 18.4.2019
* [Testaus ja laadunvarmistus]()
* [Lähteet]()
## Ohjeita matkaa!
>Dokumentin sisällä viitataan muutamissa kohdissa kansioon "/pohjat". Kyseinen kansio sisältää ns. "templaatti"-tiedostoja joita käytetään pohjina eri määrittelyjen kirjaamisessa.
Tämä tarkoittaa, että tuosta kansiosta kannattaa kopioida vaatimusmäärittely dokumentin kanssa samalle tasolle ko. pohja-tiedosto ja nimetä se tarpeen mukaan uudelleen.
>Tässä MindMap-kuva, miten eri käsitteet liittyvät yhteen. Kannatta keskittyä ymmärtämään yhteyksien merkitys, eli kysyminen kannattaa aina :)
> Kuvaus tulee päivitymään kurssin edetessä (Tämä versio 11.8.2019) ja viimeisin löytyy osoittesta http://ttos0100.pages.labranet.jamk.fi/eamk-2019/kurssimateriaali/kasitekartta/
```plantuml
[*] --> Liiketoiminnan_tarve
Sidosryhma : Nimi, Kuvaus, Motiivi,
Tuotekokonaisuus : Palvelukuvaus, Kohde asiakas
Toiminnallinenvaatimus: toiminto
Ei_Toiminnallinenvaatimus : tietoturva, suorituskyky, laajennettavuus, kaytettavyys, testattavuus
Rajoitteet_ja_standardit : Lait, ohjeistukset, sopimukset
Tuoteominaisuus : Toiminto, Piirre, Feature
Tuotekokonaisuus: Palvelu, ohjelmisto, tuote
Liiketoiminnan_tarve : Tuotto-odotus, liiketoiminnan kasvu tavoite, asiakkaiden kiinnostus, uusien asiakkaiden saavuttaminen
Profiilikuvaus : Kuvaus, Motiivi
Liiketoiminnan_tarve --> Sidosryhma
Liiketoiminnan_tarve --> Liiketoimintavaatimus
Liiketoiminnan_tarve --> Julkaisusuunnitelma
Liiketoimintavaatimus --> Tuoteominaisuus
Liiketoimintavaatimus --> Hyvaksyntatestitapaus
Tuoteominaisuus --> Tuotekokonaisuus
Tuoteominaisuus --> Testitapaus
Tuotekokonaisuus --> Sidosryhmakartta
Sidosryhmakartta --> Sidosryhma
Sidosryhma --> Use_Case
Sidosryhma --> Profiilikuvaus
Sidosryhma --> Palvelupolku
Sidosryhma --> Asiakastarve
Asiakastarve --> Use_Case
Asiakastarve --> Toiminnallinenvaatimus
Asiakastarve --> Liiketoimintavaatimus
Asiakastarve --> Tuoteominaisuus
Asiakastarve --> Hyvaksyntatestitapaus
Asiakastarve --> User_Story
Use_Case --> User_Story
User_Story --> Tuoteominaisuus
User_Story --> Tuotekokonaisuus
User_Story --> Testitapaus
User_Story --> Julkaisusuunnitelma
Profiilikuvaus --> Palvelupolku
Profiilikuvaus --> Hyvaksyntatestitapaus
Profiilikuvaus --> Use_Case
Profiilikuvaus --> Asiakastarve
Palvelupolku : Service_Blue_Print
Palvelupolku : Uimarata-Swimlane
Palvelupolku --> Use_Case
Palvelupolku --> User_Story
Use_Case --> Tuoteominaisuus
Use_Case --> Hyvaksyntatestitapaus
Toiminnallinenvaatimus --> Tuoteominaisuus
Toiminnallinenvaatimus --> Testitapaus
Toiminnallinenvaatimus --> Tuotekokonaisuus
Toiminnallinenvaatimus --> User_Story
Ei_Toiminnallinenvaatimus --> Tuotekokonaisuus
Ei_Toiminnallinenvaatimus --> Tuoteominaisuus
Ei_Toiminnallinenvaatimus --> User_Story
Julkaisusuunnitelma --> Tuoteominaisuus
Julkaisusuunnitelma --> Testisuunnitelma
Testisuunnitelma --> Testitapaus
Testisuunnitelma --> Hyvaksyntatestitapaus
Rajoitteet_ja_standardit --> Liiketoiminnan_tarve
Rajoitteet_ja_standardit --> Tuoteominaisuus
Rajoitteet_ja_standardit --> Tuotekokonaisuus
```
## Johdatus
Kunta X haluaa kehittää palvelua joka edistää ihmisiä löytämään harrastuksia ja yksinäisen kotona olon sijaan, löytämään uusia kavereita harrastusten merkeissä.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment