Commit 5123ddf7 authored by N0597's avatar N0597
Browse files

Update vaatimusmaarittely.md

parent 27bb2dc4
Pipeline #73871 passed with stages
in 15 seconds
......@@ -118,9 +118,26 @@ PalvelunKayttaja--(Kaverin lisays)
Kyseessä ei ole käyttäjätarina vaan ketterään kehittämiseen liittyvä Käyttötarina - User Story.
Sen avulla kuvataan palveluun liittyvää toiminnallisuutta, joka halutaa siinä olevan.
*[Esimerkki User Story issuesta #1](https://gitlab.labranet.jamk.fi/markus-grouppi/zja19-markus/issues/26)
#26
#27
#28
#29
#30
#31
#32
#33
#34
#35
## Ohjelmiston/palvelun tekniset vaatimukset
**Teknisiä järjestelmävaatimuksia**
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment