Commit 75de462a authored by N0597's avatar N0597
Browse files

Update kt2-KaverienLisaaminen.md

parent 48ef896c
Pipeline #74022 passed with stages
in 16 seconds
......@@ -27,17 +27,19 @@ Kayttaja_Liisa -- (Kaverin lisaaminen)
sekvenssi kaavio joka ei jostain syystä toimi
```plantuml
Kayttaja_Liisa <- "Web-Sivu": Aloitus sivu
Kayttaja_Liisa -> "Web-Sivu": Painaa kaveri nappia
Kayttaja_Liisa <- "Web-Sivu": Nayta haku kentta
Kayttaja_Liisa -> "Web-Palvelin": Lahettaa kayttajanimen
"Web-Palvelin" -> "Tietokanta": Lahettaa kayttäjanimen
"Web-Palvelin" -> "Tietokanta": Lahettaa kayttajanimen
"Tietokanta" -> "Web-Palvelin": Lista kayttajia
"Web-Palvelin" -> "Web-Sivu": Muokkaa datan web-sivulle
Kayttaja_Liisa -> "Web-Palvelin": Lahettaa valinnan
"Web-Palvelin" -> "Tietokanta": Tallennetaan valinta
"Tietokanta" -> "Web-Palvelin": Lisays ok
"Web-Palvelin" -> Kayttaja_Liisa: Ilmoiteteaan että kutsu on lahetetty
"Web-Palvelin" -> Kayttaja_Liisa: Ilmoiteteaan etta kutsu on lahetetty
```
**Poikkeukset**
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment