Commit 894fd2fa authored by N0597's avatar N0597
Browse files

Update vaatimusmaarittely.md

parent 03261ed0
Pipeline #73792 passed with stages
in 16 seconds
......@@ -246,7 +246,8 @@ PalvelunKayttaja--(Kaverin lisays)
Kyseessä ei ole käyttäjätarina vaan ketterään kehittämiseen liittyvä Käyttötarina - User Story.
Sen avulla kuvataan palveluun liittyvää toiminnallisuutta, joka halutaa siinä olevan.
Esimerkki User Story issuesta #1
*[Esimerkki User Story issuesta #1](https://gitlab.labranet.jamk.fi/markus-grouppi/zja19-markus/issues/26)
#26
## Ohjelmiston/palvelun tekniset vaatimukset
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment