Commit 8ad5a162 authored by N0597's avatar N0597
Browse files

Update kt2-KaverienLisaaminen.md

parent ddf6baf4
Pipeline #74018 failed with stage
in 10 seconds
......@@ -27,22 +27,17 @@ Kayttaja_Liisa -- (Kaverin lisaaminen)
```plantuml
Kayttaja_Liisa <- "Web-Sivu": Aloitus sivu
Kayttaja_Liisa -> "Web-Sivu": Painaa kaveri nappia
Kayttaja_Liisa <- "Web-Sivu": Näytä haku kenttä
Kayttaja_Liisa -> "Web-Palvelin": Lähettää käyttäjänimen
"Web-Palvelin" -> "Tietokanta": Lähettää käyttäjänimen
"Tietokanta" -> "Web-Palvelin": Lista käyttäjiä
Kayttaja_Liisa <- "Web-Sivu": Nayta haku kentta
Kayttaja_Liisa -> "Web-Palvelin": Lahettaa kayttajanimen
"Web-Palvelin" -> "Tietokanta": Lahettaa kayttäjanimen
"Tietokanta" -> "Web-Palvelin": Lista kayttajia
"Web-Palvelin" -> "Web-Sivu": Muokkaa datan web-sivulle
Kayttaja_Liisa -> "Web-Palvelin": Lähettää valinnan
Kayttaja_Liisa -> "Web-Palvelin": Lahettaa valinnan
"Web-Palvelin" -> "Tietokanta": Tallennetaan valinta
"Tietokanta" -> "Web-Palvelin": Lisäys ok
"Tietokanta" -> "Web-Palvelin": Lisays ok
"Web-Palvelin" -> Kayttaja_Liisa: Ilmoiteteaan että kutsu on lähetetty
```
**Poikkeukset**
* Kirjoittaa käyttäjä nimen väärin (haku voisi etsiä saman tyylisiä nimimerkkejä)
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment