Commit 96b02322 authored by N0597's avatar N0597
Browse files

Update kt1-TapahtumienEtsiminen.md

parent 2dfbc7dd
Pipeline #73888 canceled with stage
......@@ -42,16 +42,3 @@ Kayttaja_Erkki -- (Tapahtumien etsiminen)
**Käyttötiheys**
* 4-6 kertaa kuukaudessa
**Muuta**
* Kuvataan muita käyttötapaukseen liittyviä oleellisia tietoja, kuten avoimia asioita, viittauksia käytettäviin koodistoihin jne.
**Lähteet**
Tämä wiki-dokumentin runko pohjautuu [Julkisenhallinnon suosituksiin](http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/173)
Kiitokset alkuperäisen tekijöille!
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment