Commit a6267292 authored by N0597's avatar N0597
Browse files

Update kt2-KaverienLisaaminen.md

parent 141da0c5
Pipeline #73979 passed with stages
in 16 seconds
......@@ -24,6 +24,10 @@ Kayttaja_Liisa -- (Kaverin lisaaminen)
5. Liisa tarkistaa, että löytyi oikea käyttäjä
6. Liisa Painaa käyttäjän vieressä olevaa lisää ystäväksi nappia
```plantuml
Kayttaja_Liisa -- (Kaverin lisaaminen)
```
**Poikkeukset**
* Kirjoittaa käyttäjä nimen väärin (haku voisi etsiä saman tyylisiä nimimerkkejä)
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment