Commit b9b110db authored by N0597's avatar N0597
Browse files

Update kt2-KaverienLisaaminen.md

parent 8ad5a162
Pipeline #74019 passed with stages
in 15 seconds
......@@ -24,19 +24,7 @@ Kayttaja_Liisa -- (Kaverin lisaaminen)
5. Liisa tarkistaa, että löytyi oikea käyttäjä
6. Liisa Painaa käyttäjän vieressä olevaa lisää ystäväksi nappia
```plantuml
Kayttaja_Liisa <- "Web-Sivu": Aloitus sivu
Kayttaja_Liisa -> "Web-Sivu": Painaa kaveri nappia
Kayttaja_Liisa <- "Web-Sivu": Nayta haku kentta
Kayttaja_Liisa -> "Web-Palvelin": Lahettaa kayttajanimen
"Web-Palvelin" -> "Tietokanta": Lahettaa kayttäjanimen
"Tietokanta" -> "Web-Palvelin": Lista kayttajia
"Web-Palvelin" -> "Web-Sivu": Muokkaa datan web-sivulle
Kayttaja_Liisa -> "Web-Palvelin": Lahettaa valinnan
"Web-Palvelin" -> "Tietokanta": Tallennetaan valinta
"Tietokanta" -> "Web-Palvelin": Lisays ok
"Web-Palvelin" -> Kayttaja_Liisa: Ilmoiteteaan että kutsu on lähetetty
```
**Poikkeukset**
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment