Commit cd9b95cb authored by N0597's avatar N0597
Browse files

Update vaatimusmaarittely.md

parent 29274d08
Pipeline #73955 passed with stages
in 14 seconds
......@@ -68,12 +68,6 @@ Kännykkä/tabletti/web-palvelu jonka avulla käyttäjä voi löytää mieleisi
## Valitut asiakastarinat
>Valitaan tarvittava määrä eri sidosryhmiä/profiileja ja kirjoitetaan auki valitulle profiilille/sidosryhmälle "asiakastarina". Tavoitteena on kuvata sitä, miten valittu profiili/sidosryhmä käytännössä hyödyntää palvelua. Tavoite ei ole kehua sitä vaan käydä läpi syitä palvelun käyttöön ja miten se auttaa ko. sidosryhmää/profiilia.
[![](http://img.youtube.com/vi/m8WEoyyFUww/0.jpg)](http://www.youtube.com/watch?v=m8WEoyyFUww "")
>Muista kirjoittaa tarina auki pelkästään valitun sidosryhmän näkökulmasta (toiset sidosryhmät saattavat esiintyä tarinassa)
* [Profiili 1 Erkki](p1-ErkkiPalvelunKayttaja.md): Erkki on töissä ja tauolla naputtelee itsensä palvelun sivuille. Viikonloppuna olisi hyvä sää tulossa ja vapaata töistä. Pyöräily on Erkin lempipuuhaa, mutta yksikseen ajelu ei aina kuitenkaan jaksa innostaa. Tämän takia Erkki on etsimässä itselleen pyöräily tapahtumia. Palvelun avulla Erkki löytikin itselleen viikonlopuksi tekemistä ja laittoi itselleen vielä muistutuksen tapahtumasta. Tämän jälkeen Erkki jatkoi taukoaan lueskelemalla iltalehteä ja ryystämällä lopun kahvistaan.
## Palvelun tärkeimmät asiakaspolut (Customer Journey/Path)
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment