Commit d16f6d88 authored by N0597's avatar N0597
Browse files

Update vaatimusmaarittely.md

parent dcff0d5a
Pipeline #73810 passed with stages
in 14 seconds
......@@ -159,8 +159,6 @@ Sen avulla kuvataan palveluun liittyvää toiminnallisuutta, joka halutaa siinä
## Toiminnalliset vaatimukset (Functional Requirements)
[![](http://img.youtube.com/vi/eTeUxYSdCxA/0.jpg)](http://www.youtube.com/watch?v=eTeUxYSdCxA "")
| VaatimusID | Tyyppi | Kuvaus | Ominaisuus johon vaikuttaa |
|:-:|:-:|:-:|:-:|
| FUNCTIONAL-REQ-C0001 | Functional Requirement | Voi määrittää hakualueen kilometreinä (1-50km) | [Tapahtumien rajaus](f1-TapahtumienRajaus.md) |
......@@ -176,17 +174,8 @@ Sen avulla kuvataan palveluun liittyvää toiminnallisuutta, joka halutaa siinä
## Palveluun liittyvät tärkeimmät ei-toiminnalliset vaatimukset (Non Functional Requirements)
>Mitä olivat ei-toiminnalliset vaatimukset? Voit esittää eri vaatimuksia erillisessä taulukossa tai viitata tässä [yhteen](pohjat/pohja-vaatimuslistalle.md) laajempaan taulukkoon.
[Ei-toiminnalliset vaatimukset](https://en.wikipedia.org/wiki/Non-functional_requirement) sisältää laajan joukko eri näkökulmia ohjelmiostotuotteeseen liittyen. Tärkeimmät kirjoittajan
näkökulmasta ovat seuraavat: Suorituskyky, käytettävyys, tietoturva ja ylläpidettävyys
### Suorituskyky? (Performance)
>Voit esittää eri vaatimuksia erillisessä taulukossa tai viitata tässä [yhteen](pohjat/pohja-vaatimuslistalle.md) laajempaan taulukkoon..
Miten hyvin palvelu/komponentti tai muu osa-alue palvelusta suoriutuu kuormituksen aikana? Mitkä ovat pullonkaulat. Mihin vaatimuksiin palvelun tulee kyetä vastaamaan?
| VaatimusID | Tyyppi | Kuvaus | Ominaisuus johon vaikuttaa |
|:-:|:-:|:-:|:-:|
| PERFORMANCE-REQ-0000 | Non-Functional Performance | Pitää pystyä tekemaan 50 rajausta sekunnissa | [f1-TapahtumienRajaus ](f1-TapahtumienRajaus.md) |
......@@ -199,9 +188,6 @@ Miten hyvin palvelu/komponentti tai muu osa-alue palvelusta suoriutuu kuormituks
### Tietoturva?
>Voit esittää eri vaatimuksia erillisessä taulukossa tai viitata tässä [yhteen](pohjat/pohja-vaatimuslistalle.md) laajempaan taulukkoon..
| VaatimusID | Tyyppi | Kuvaus | Ominaisuus johon vaikuttaa |
|:-:|:-:|:-:|:-:|
| SECURITY-REQ-0001 | Non-Functional Security | Käyttäjän on saatava määritellä voiko hänet löytää sähköposti osoitteen avulla | [f2-kaverinLisays ](f2-kaverinLisays.md) |
......@@ -217,10 +203,6 @@ Miten hyvin palvelu/komponentti tai muu osa-alue palvelusta suoriutuu kuormituks
### Käytettävyys
>Voit esittää eri vaatimuksia erillisessä taulukossa tai viitata tässä [yhteen](pohjat/pohja-vaatimuslistalle.md) laajempaan taulukkoon..
[Käytettävyys](https://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4ytett%C3%A4vyys)
| VaatimusID | Tyyppi | Kuvaus | Ominaisuus johon vaikuttaa |
|:-:|:-:|:-:|:-:|
| USABILITY-REQ-0000 | Non-Functional Usability | Käyttöliittymässä on oltava värisokeille mahdollisuus vaihtaa kuvakkeiden väriä| [ f1-TapahtumienRajaus ](f1-TapahtumienRajaus.md) |
......@@ -232,9 +214,6 @@ Miten hyvin palvelu/komponentti tai muu osa-alue palvelusta suoriutuu kuormituks
### Testattavuus/Ylläpidettävyys
>Voit esittää eri vaatimuksia erillisessä taulukossa tai viitata tässä [yhteen](pohjat/pohja-vaatimuslistalle.md) laajempaan taulukkoon..
[Lisätietoa](https://fi.wikipedia.org/wiki/Ohjelmiston_laatu)
| VaatimusID | Tyyppi | Kuvaus | Ominaisuus johon vaikuttaa |
|:-:|:-:|:-:|:-:|
| TESTABILITY-REQ-0000 | Non-Functional Testability | Käyttäjärekisteri on kyettävä palauttamaan alkutilaan ennen testien ajoa | [Kirjautuminen ft1](ft1-ominaisuus.md) |
......@@ -244,7 +223,6 @@ Miten hyvin palvelu/komponentti tai muu osa-alue palvelusta suoriutuu kuormituks
| TESTABILITY-REQ-0004 | Non-Functional Testability |||
| TESTABILITY-REQ-0005 | Non-Functional Testability |||
>Tähän kirjataan vaatimuksia, joiden merkitys tulee esiin vasta tuotteen julkaisun jälkeen. Miten tuotteen ylläpidettävyyttä parannetaan? Mitä pitää ottaa huomioon, että ylläpidettävyys on helpompaa
>>Kannataa pohtia määrittely vaiheessa ovatko kaikki ominaisuudet tarpeellisia? Osa toiminnallisista vaatimuksista on oletuksena ominaisuuksia. Kannattaa pyrkiä ryhmittelemään tärkeimmät ominaisuudet ensin.
......@@ -256,11 +234,11 @@ Tämä ei tarkoita, että kyseessä on tuoteeen ohjelmiston yksi ominaisuus vaan
| Ominaisuus | Prioriteetti | Muuta |
| :-: | :-: | :-: |
| [Ominaisuus 1 - Feature 1](pohjat/pohja-ominaisuus.md) | Tärkeä | |
| [Ominaisuus 2](pohjat/pohja-ominaisuus.md) | Tärkeä | |
| [Ominaisuus 3](pohjat/pohja-ominaisuus.md) | Pakollinen | |
| [Ominaisuus 4](pohjat/pohja-ominaisuus.md) | Nice to Have | |
| [Ominaisuus 5](pohjat/pohja-ominaisuus.md) | | |
| [Ominaisuus 1 - Tapahtumien rajaus](f1-TapahtumienRajaus.md) | Tärkeä | |
| [Ominaisuus 2 - Kirjautuminen](pohjat/pohja-ominaisuus.md) | Tärkeä | |
| [Ominaisuus 3 - Kaverin lisäys](f2-kaverinLisays.md) | Pakollinen | |
| [Ominaisuus 4 - Oman käyttäjä kuvan vaihto](pohjat/pohja-ominaisuus.md) | Nice to Have | |
| [Ominaisuus 5 - Kaveri listan järjestely](pohjat/pohja-ominaisuus.md) | Nice to Have | |
## Palvelu MockUp-prototyyppi
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment