Commit d9983cff authored by N0597's avatar N0597
Browse files

Update kt2-KaverienLisaaminen.md

parent e00e2991
Pipeline #73892 passed with stages
in 16 seconds
......@@ -6,8 +6,7 @@ Kayttaja_Liisa -- (Kaverin lisaaminen)
* Laatija: N0597
* 15.08.2019 / versio 0.1
* Prosessiosa-alue?
**Käyttäjäroolit**
1. Liisa
......@@ -23,7 +22,6 @@ Kayttaja_Liisa -- (Kaverin lisaaminen)
3. Liisa painaa lisää ystävä nappia
4. Liisa kirjoittaa haku kenttään ystävän käyttäjä nimen
5. Liisa Painaa käyttäjän vieressä olevaa lisää ystäväksi nappia
6.
**Poikkeukset**
......@@ -35,15 +33,4 @@ Kayttaja_Liisa -- (Kaverin lisaaminen)
**Käyttötiheys**
* 1-2 kertaa kuukaudessa
**Muuta**
* Kuvataan muita käyttötapaukseen liittyviä oleellisia tietoja, kuten avoimia asioita, viittauksia käytettäviin koodistoihin jne.
**Lähteet**
Tämä wiki-dokumentin runko pohjautuu [Julkisenhallinnon suosituksiin](http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/173)
Kiitokset alkuperäisen tekijöille!
* 1-2 kertaa kuukaudessa
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment