Commit ddf6baf4 authored by N0597's avatar N0597
Browse files

Update kt2-KaverienLisaaminen.md

parent c5b59afa
Pipeline #74003 failed with stage
in 10 seconds
......@@ -25,14 +25,24 @@ Kayttaja_Liisa -- (Kaverin lisaaminen)
6. Liisa Painaa käyttäjän vieressä olevaa lisää ystäväksi nappia
```plantuml
Web-Palvelin -> Kayttaja_Liisa: Aloitus sivu
Web-Sivu -> Kayttaja_Liisa: Painaa kaveri nappia
Kayttaja_Liisa <- Web-Sivu: Näytä haku kenttä
Kayttaja_Liisa -> Web-Palvelin: Lähettää käyttäjänimen
Web-Palvelin -> Tietokanta: lähettää käyttäjänimen
Kayttaja_Liisa <- "Web-Sivu": Aloitus sivu
Kayttaja_Liisa -> "Web-Sivu": Painaa kaveri nappia
Kayttaja_Liisa <- "Web-Sivu": Näytä haku kenttä
Kayttaja_Liisa -> "Web-Palvelin": Lähettää käyttäjänimen
"Web-Palvelin" -> "Tietokanta": Lähettää käyttäjänimen
"Tietokanta" -> "Web-Palvelin": Lista käyttäjiä
"Web-Palvelin" -> "Web-Sivu": Muokkaa datan web-sivulle
Kayttaja_Liisa -> "Web-Palvelin": Lähettää valinnan
"Web-Palvelin" -> "Tietokanta": Tallennetaan valinta
"Tietokanta" -> "Web-Palvelin": Lisäys ok
"Web-Palvelin" -> Kayttaja_Liisa: Ilmoiteteaan että kutsu on lähetetty
```
**Poikkeukset**
* Kirjoittaa käyttäjä nimen väärin (haku voisi etsiä saman tyylisiä nimimerkkejä)
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment