Commit 0eea33c4 authored by K3234's avatar K3234
Browse files

Update pohja-riskihallintasuunnitelma.md

parent 5be6f7d5
......@@ -7,27 +7,22 @@
| RISKI ID | Kuvaus | Vakavuus | Todennäköisyys | Kuka hoitaa | Miten toimitaan |
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
| RIS01 | Ryhmän jäsen sairastuu flunssaan | V3 | HessuHopo | Ilmoita tiiminvetäjälle ja tarvittaesssa asiakkaalle. |
| RISXX | [Riskikohtainen alasivu jos tarpeen]() | | | |
| RISXX | | | | |
| RISXX | | | | |
| RISXX | | | | |
| RISXX | | | | |
| RISXX | | | | |
| RISXX | | | | |
| RISXX | | | | |
| RISXX | | | | |
| RIS01 | Ryhmän jäsen sairastuu flunssaan | V3 | Hyvin mahdollinen | Ilmoita tiiminvetäjälle | Tekee mitä kykenee kotona |
| RIS02 | Pitkäaikaissairaus | V1 | Epätodennäköinen | Ilmoita tiiminvetäjälle | Hankitaan ASAP korvaava työntekijä |
| RIS03 | Tekniset ongelmat | V3 | Kohtalainen | Labrainssit (IT-tuki) | Ilmoita labrainssille ja otetaan paperi ja kynä käteen |
| RIS04 | Burnout | V2 | Kohtalainen | Tiimi hoitaa | Toimitaan tilanteen mukaan |
| RIS05 | Tietovuoto | V1 | Mahdollinen | Yrityksen henkilökunta | Kulunvalvonta ja tietoturva kunnossa |
| RIS06| Projektin viivästyminen | V2 | Mahdollinen | Tiiminvetäjä ja tiimi | Hätäpalaveri ja plan B |
| RIS07 | Tuote ei vastaa odotusta | V1 | Epätodennäköinen | Yritys hoitaa | Hätäpalaveri ja suunnitelmat uusiksi |
| RIS08 | Tekniset haasteet | V2 | Kohtalainen | Tiiminvetäjä ja tiimi | Konsultointi muualta tai kierretään ongelma |
### Vakauvuusluokan kuvaukset
| Vakavuusluokka | kuvaus | Muuta |
|:----:|:----:|:----:|
| V1 | Vakava ongelma | |
| V2 | | |
| V3 | | |
| V4 | | |
| V5 | Ei haittaa, mutta tarkkailaan | |
## Esimerkkejä todellisesta elämästä
### Vakauvuusluokan kuvaukset
* [Esimerkki 1](https://confluence.csc.fi/download/attachments/41157778/2014_04_08+Riskienhallintasuunnitelma+Oppijan+ehops.xls?version=1&modificationDate=1397471961223)
| Vakavuusluokka | kuvaus |
|:----:|:----:|
| V1 | Vakava ongelma |
| V2 | |
| V3 | Kohtalainen ongelma |
| V4 | |
| V5 | Ei haittaa, mutta tarkkailaan |
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment