Commit 1c8d711b authored by L4136's avatar L4136
Browse files

Update pohja-kayttotapaus.md

parent 7d7e4deb
Pipeline #243293 passed with stages
in 20 seconds
# Use Case
[![](http://img.youtube.com/vi/cCP8WcQ9dqE/0.jpg)](http://www.youtube.com/watch?v=cCP8WcQ9dqE "")
## Use Case
Tähän on hyvä liittää näkymä valitusta asiaan liittyvistä käyttötapauskuvauksesta.
Muista, että piirretty kuvaus on vain osa käyttötapausten kuvaamista! Tekstimuodossa palastellaan yksittäinen käyttötapaus tarkemmin!
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9d/Edit_an_article.svg/261px-Edit_an_article.svg.png)
Yllä karkea esimerkki, joka pitää poistaa..
__Tsekkaa video ja poista linkki, jos homma selvä__
[![](http://img.youtube.com/vi/BjQAWfBMpcw/0.jpg)](http://www.youtube.com/watch?v=BjQAWfBMpcw "")
* Laatija:
* Päiväys / Versio?.
* Prosessiosa-alue?
**Käyttäjäroolit**
1. rooli?
2. rooli?
3. rooli?
**Esitiedot/ehdot**
1. Ehto
2. Ehto
**Käyttötapauksen kuvaus**
1. askel
2. askel
3. askel
4. askel
5. askel
6. askel
**Poikkeukset**
* P1
* P2
**Lopputulos**
* Lopputulos joka tulee kun Use Case suoritetaan
**Käyttötiheys**
* Kuvataan, kuinka usein käyttötapausta suoritetaan.
**Muuta**
* Kuvataan muita käyttötapaukseen liittyviä oleellisia tietoja, kuten avoimia asioita, viittauksia käytettäviin koodistoihin jne.
**Lähteet**
Tämä wiki-dokumentin runko pohjautuu [Julkisenhallinnon suosituksiin](http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/173)
Kiitokset alkuperäisen tekijöille!
# Use Case
[![](http://img.youtube.com/vi/cCP8WcQ9dqE/0.jpg)](http://www.youtube.com/watch?v=cCP8WcQ9dqE "")
## Use Case
It is a good idea to include a view of the selected relevant use case description.
Remember that the drawn description is only part of the description of the use case! The use case should be described in detail in text format.
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9d/Edit_an_article.svg/261px-Edit_an_article.svg.png)
In the link above you find a rough example.
__Watch the video and remove the link from this file if you understand the idea.__
[![](http://img.youtube.com/vi/BjQAWfBMpcw/0.jpg)](http://www.youtube.com/watch?v=BjQAWfBMpcw "")
* Author:
* Date / Version:
* Process section ?
**User roles**
1. role?
2. role?
3. role?
**Prerequisites / Conditions**
1. Condition
2. Condition
**Description of use case**
1. step
2. step
3. step
4. step
5. step
6. step
**Exceptions**
* E1
* E2
**Result**
* Expected result of the use case
**Use frequency**
* Describe how often the use case is executed.
**Additional information**
* Describe other relevant information related to the use case, such as open issues, references to the codes used, etc.
**Sources**
This wiki-document is based on the [The public administration recommendations](http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/173)
Thans to the original authors.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment