Commit 22436824 authored by Cloud User's avatar Cloud User
Browse files

muutoksia kirjastossa

parent 5050b19d
Pipeline #264346 passed with stages
in 7 seconds
Tämä on esimerkki testitapauksesta. Testien suunnittelu kannattaa tehdä tarkoitukseen paremmin soveltuvalla testaushallintatyövälineellä esim. [Testlink](http://testlink.org)
### Testitapaus ID : TCID1234
* Testitapauksen suunnittelija: *nimi*
* Luontipvm : 26.0x.20xx
### Päivityshistoria
* versio 0.1 - 26.0x.20xx - Narsuman - testitapaus luotu
### Testitapauksen kuvaus
Mitä pyritään tarkistamaan/testaamaan?
### Lähde testille
Eli minkä pohjalta testi on suunniteltu?
* [Esim. Käyttötapaus - Use Case](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-kayttotapauskuvaus.md)
* [Esim. Ominaisuus - Feature](https://github.com/JAMK-IT/TTOS0100-Ohjelmistosuunnittelu-ja-testaus/blob/master/pohja-ominaisuuskuvaus.md)
Minkä pohjalta testi on suunniteltu?
* vaatimus,ominaisuus,
### Alkutilanne (Pre-state):
* Mitä pitää olla valmiina ennen testin suorittamista?
### Testiaskeleet (Test Steps)
Askel ja odotettu tulos
1. Step
1. Step
1. Step
1. Step
1. Step
1. Step
1. Step
1. Step
### Huomioitava testin aikana
# Testitulokset
Tähän sivulle voi koostaa tulokset, jotka on saatu viimeisimmistä testeistä, tai johdattaa
dokumentaation lukija oikeisiin lähteisiin.
* [Yleistestaus-suunnitelma]()
* [Testikokoelma]()
## Tulokset
* Viimeisimmät testit on ajettu versioilla: XXX.XXX.XXX
## Järjestelmätestauksen tulokset:
## Hyväksyntätestaus
* Toiminnnalliset testejä ajettu X kpl
* Pass Rate Z %
* Fail
* Issues reported: #1, #2, #123
* TBD
## Järjestelmätestaus:
## Kuormitus: 6/5
* Toiminnnalliset testejä ajettu X kpl
* Ei-toiminnallisia testejä ajettu Y kpl
* Kattavuus xy %
* Pass Rate Z %
* Failed
* Raportoideut viat/bugit #1, #2, #123
* Linkki ?
* 6/5
### Suorituskyky (Performance)
## Stabiilius: 1/5
* TBD
* Ei suoritettu
### Tietoturva (Security)
## Laatukatselmointi
* TBD
* Staattisen analyysin tulokset:
### Kuormitus (Load)
## Yksikkötestauksen tulokset:
* TBD
......@@ -2,19 +2,27 @@
![](https://openclipart.org/image/300px/svg_to_png/268463/Library-no-text.png)
# Body of knowledge
Alle on kerätty hyödyllisiä lähteitä, joista on apua projektien kanssa toimittaessa. Sisältö päivittyy ajoittain.
## Projektitoiminta yleisesti
* [Projektitoiminnan kurssin materiaalit](http://ttc2070.pages.labranet.jamk.fi/amk/20-projektihallinta/projektihallinta/)
## Laajempia tietoläheitä
* [PMBOK](https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards)
* [SWEBOK](https://www.computer.org/web/swebok/v3)
* [ISTQB](https://www.istqb.org/)
* []()
# Sanastot
## Sanastot
* https://pascal.computer.org/sev_display/index.action
* [ISTQB-syllabus]()
# Ketteryys
## Ketteryys
* [Agile Essence](https://www.ivarjacobson.com/services/agile-essentials-starter-pack-agile-practices)
* [blog.crisp.se](https://blog.crisp.se/)
......@@ -23,8 +31,8 @@
* https://www.suomidigi.fi/ohjeet-ja-tuki/tyokalut/turvallisen-sovelluskehityksen-kasikirja
# Canvas collection
## Canvas collection
* [Master Facilitator](http://masterfacilitator.com/canvas-collection/)
* [Team Charter Canvas](https://designabetterbusiness.com/2017/08/24/team-charter-canvas/)
* [Design Criteria Canvas](https://skillsofthemodernage.com.au/downloads/playshop/dabb-design-criteria-canvas.pdf)
\ No newline at end of file
* [Design Criteria Canvas](https://skillsofthemodernage.com.au/downloads/playshop/dabb-design-criteria-canvas.pdf)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment