Commit 25efeaee authored by L4136's avatar L4136

KESKEN Update template-requirementlist.md

parent c5b6d382
Pipeline #243332 passed with stages
in 17 seconds
......@@ -8,7 +8,7 @@ When one environment is used to gather relevant information, it is easier to lin
# Business / Customers / Constraints
** Customer Requirements **
**Customer Requirements**
| Requirement ID | Type | Description | Related feature |
......@@ -47,11 +47,11 @@ When one environment is used to gather relevant information, it is easier to lin
**SYSTEM REQUIREMENTS**
Tähän kerätään järjestelmän/palvelun vaatimuksia korkealla tasolla.
Tähän kerätään järjestelmän/palvelun vaatimuksia korkealla tasolla.
**Tekniset vaatimukset**
**Technical requirements**
Tekniset vaatimukset esitetään yleensä erillään ohjelmiston vaatimuksista. Ne liittyvät oleellisen osana
järjestelmävaatimuksiin. Teknisiä vaatimuksia voivat olla esim:
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment