Commit 5b9949ce authored by L4136's avatar L4136
Browse files

Update pohja-ominaisuus.md

parent 326dd315
Pipeline #243343 passed with stages
in 17 seconds
# Ominaisuus -pohja
# Feature template
[![](http://img.youtube.com/vi/45aSdlg6NK0/0.jpg)](http://www.youtube.com/watch?v=45aSdlg6NK0 "")
| | |
|:-:|:-:|
| Ominaisuus ID |esim. FT0101 |
| Osajärjestelmä, mihin ominaisuus liittyy | esim laskutus |
| Ominaisuuden vastuuhenkilö | esim. Mauri Myyrä |
| Status | esim. hyväksytty |
| Feature ID | e.g. FT0101 |
| Subsystem the feature is part of | e.g. billing |
| Responsible person | e.g. Mauri Myyrä |
| Status | e.g. approved |
### Kuvaus
### Description
*Kerro mitä ominaisuudella tarkoitetaan ja mitä sen avulla saavutetaan*
*Explain what the feature means and what can be done with it*
Sed non nisi id ligula interdum mattis. Fusce vel ullamcorper nunc. Nulla pharetra dui ut enim semper semper.
Aenean ut leo tortor. Fusce felis nibh, malesuada vitae nibh at, rhoncus feugiat leo. Nam vehicula vitae ligula
vitae condimentum. Ut maximus metus nec lorem ultrices elementum.
### Ominaisuuteen liittyvät rajaukset, vaatimukset käyttötapaukset
### Restrictions, requirements and use cases related to this feature
*Kerätään tähän kaikki oleelliset asiat, jotka liittyvät ominaisuuden määrittelyyn tai osaltaan määrittävät sitä*
*All relevant issues related to or contributing to the definition of the feature are gathered here*
| | |
|:-:|:-:|
| [Use Case 1](FT1-kayttotapaus.md) | |
| [Use Case 2](FT2-kayttotapaus.md) | |
| [Vaatimus ReqID]() | |
| [Vaatimus ReqID]() | |
| [Vaatimus ReqID]() | |
| [Requirement ReqID]() | |
| [Requirement ReqID]() | |
| [Requirement ReqID]() | |
### Alustavat käyttäjätarinat (User Storys)
### Preliminary user stories
*Kirjataan User Storyt alustavasti tähän*
*Write preliminary user stories here*
* As a user I want to be able to.... (check issue #10)
* As an administrator I want...
* Käyttäjän haluan, että voin..... katso issue #10 ?
* Ylläpitäjänä haluan, että voin.....
**Nämä kannattaa siirtää pian issue kuvauksiksi*
**These should be transferred to issue descriptions as soon as possible*
esim. #8 #2
e.g. #8 #2
### Käyttöliittymänäkymä/mock
### User interface mock-up
*Add a picture or a link here. The mock-up should be essentially related to the feature/functionality.*
*Tähän kuva/mockup -linkki, joka liittyy oleellisesti ominaisuuteen/toiminnallisuuteen*
![](https://openclipart.org/image/300px/svg_to_png/247488/1461589195.png)
### Testaus / mahdolliset hyväksyntä kriteerit
### Testing / possible acceptance criteria
*Kirjataan muutamia huomiota testauksen kannalta*
*Write down some notions for testing*
| Testitapaus | Testin lähde | Kuka vastaa |
| Testcase | Test source | Responsible |
|:-: | :-:|:-:|
| [Testitapaus 1]() | vaatimus id? | |
| [Testitapaus 2]() | vaatimus id? | |
| [Testitapaus 3]() | vaatimus id? | |
| [Testitapaus 4]() | vaatimus id? | |
| [Testcase 1]() | Requirement ID? | |
| [Testcase 2]() | Requirement ID? | |
| [Testcase 3]() | Requirement ID? | |
| [Testcase 4]() | Requirement ID? | |
| | |
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment