Commit 76fa5698 authored by L4136's avatar L4136

Update vika-raportti.md

parent 7c9a64cb
Pipeline #242987 passed with stages
in 13 seconds
## Summary
## Yhteenveto
(Summarize the bug encountered concisely)
(Kerro havaitusta viasta tiiviisti)
Steps to reproduce
Askelmat
(How one can reproduce the issue - this is very important)
(Kerro kuinka vika voidaan aiheuttaa uudestaan - TÄMÄ ON HYVIN TÄRKEÄÄ)
## What is the current bug behavior?
## Mitä tällä hetkellä tapahtuu?
(What actually happens)
(Miten vika ilmenee)
## What is the expected correct behavior?
## Mitä pitäisi tapahtua?
(What you should see instead)
(Mikä on oikea tapahtuma)
## Relevant logs and/or screenshots
## Tärkeät logit ja ruutukaappaukset
(Paste any relevant logs - please use code blocks (```) to format console output,
logs, and code as it's very hard to read otherwise.)
(Kopioi tähän kaikki asiaankuuluvat logit - käytä koodiblokkeja (```) tekstin muotoiluun, muuten sitä on hankala lukea.)
## Possible fixes
(If you can, link to the line of code that might be responsible for the problem)
## Mahdolliset korjaukset
(Jos voit, linkitä tähän se koodin osa jossa ongelma mahdollisesti sijaitsee.)
/label ~"Bug"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment