Commit 7d7e4deb authored by L4136's avatar L4136
Browse files

Update pohja-testitapaus-tarkistuslista.md

parent 689a1991
Pipeline #243286 passed with stages
in 21 seconds
# Tarkistulista -pohja
[![](http://img.youtube.com/vi/Zz3K7KrQwmI/0.jpg)](http://www.youtube.com/watch?v=Zz3K7KrQwmI "")
Tarkasti määritellyn testitapauksen voi tarvittaessa korvata tarkistuslistalla, johon on kerätty tärkeäksi koetut tarkistuskohdat.
Valmiita tarkistulistoja on myös tarjolla esimerkkinä :
* https://nkl.fi/fi/etusivu/saavutettavuus-esteettomyys/saavutettavuus-verkossa-ja-mobiililaitteissa/tarkistuslista-verkkosivujen-tekijoille
| Tarkistuskohde | Status |
|:---:|:---:|
| 1. Tekstivastineet | ? |
| 2. Lomakkeet | ? |
| 3. Otsikot | ? |
| 4. Selailujärjestys ja saavutettavuus näppäimistöllä | ? |
| 5. Korostuskeinot ja visuaalinen ohjeistus | ? |
| 6. Automaattisesti käynnistyvä media ja näppäimistön ansa | ? |
| 7. Kontrastit | ? |
| 8. Tekstin koko | ? |
| 9. Välkkyvä sisältö | ? |
| 10. Siirtymälinkki pääsisältöön | ? |
| 11. Sivun nimi < title > | ? |
| 12. Selkeät linkkitekstit | ? |
| 13. Näkyvä kohdistus | ? |
| 14. Kielimääritys | ? |
| 15. Informaation määrä | ? |
| 16. Rakenteet ja toimintatavat | ? |
| 17. Suurikontrastinen tila | ? |
# Template for check list
[![](http://img.youtube.com/vi/Zz3K7KrQwmI/0.jpg)](http://www.youtube.com/watch?v=Zz3K7KrQwmI "")
A precisely defined test case may be replaced with a check list if needed. This check list contains all the important check points.
Check list examples are also available online:
* https://nkl.fi/fi/etusivu/saavutettavuus-esteettomyys/saavutettavuus-verkossa-ja-mobiililaitteissa/tarkistuslista-verkkosivujen-tekijoille
| Check point | Status |
|:---:|:---:|
| 1. Text counterparts | ? |
| 2. Forms | ? |
| 3. Headlines | ? |
| 4. Browsing order and keyboard accessibility | ? |
| 5. Highlights and visual guidance | ? |
| 6. Auto-launching media and keyboard "traps" | ? |
| 7. Contrasts | ? |
| 8. Text size | ? |
| 9. Flashing content | ? |
| 10. Link to main content | ? |
| 11. Page title < title > | ? |
| 12. Self-explanatory link texts | ? |
| 13. Visible targeting | ? |
| 14. Language definition | ? |
| 15. Amount of information | ? |
| 16. Structures and customs | ? |
| 17. High contrast view | ? |
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment