Commit 89fc4b4f authored by Cloud User's avatar Cloud User
Browse files

talteen taas

parent 22436824
Pipeline #264351 passed with stages
in 8 seconds
# Riskihallintasuunnitelma
# Riskienhallintasuunnitelma
Kirjataan alla olevaan taulukkoon projektiin kohdistuvat riskit ja pidetään niitä yllä tarpeen mukaan.
[![Projektin riskienhallinta](https://i.ytimg.com/vi/25N3h8J0Y00/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCKgBEF5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==&rs=AOn4CLB3t34pViNdNHDM9Am2swE9nGWLbA)](https://www.youtube.com/watch?v=25N3h8J0Y00&index=13&list=PLOyRnRI1_Cl47Q6tiFByWSVBialcz_bxp)
| RISKI ID | Kuvaus | Vakavuus | Todennäköisyys | Kuka vastaa | Miten toimitaan, jos riski "eskaloituu" |
| ID | Kuvaus | Vakavuus | Todennäköisyys | Kuka vastaa | Miten toimitaan, jos riski "eskaloituu" |
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
| RIS01 | Ryhmän jäsen sairastuu flunssaan | V3 | HessuHopo | Ilmoita tiiminvetäjälle ja tarvittaesssa asiakkaalle. |
| RISXX | [Riskikohtainen alasivu jos tarpeen]() | | | |
......@@ -18,16 +18,12 @@
| RISXX | | | | |
| RISXX | | | | |
### Vakauvuusluokan kuvaukset
### Vakauvuusluokka
| Vakavuusluokka | kuvaus | Muuta |
|:----:|:----:|:----:|
| V1 | Vakava ongelma | |
| V1 | Erittäin vakava | |
| V2 | | |
| V3 | | |
| V3 | | |
| V4 | | |
| V5 | Ei haittaa, mutta tarkkailaan | |
## Esimerkkejä todellisesta elämästä
* [Esimerkki 1](https://confluence.csc.fi/download/attachments/41157778/2014_04_08+Riskienhallintasuunnitelma+Oppijan+ehops.xls?version=1&modificationDate=1397471961223)
# Julkaisusuunnitelma
Esimerkki PlantUML-muodossa
Mitkä ominaisuudet ja milloin ? Tässä suunnitelmassa kuvataan tuoteominaisuuksien julkaisuaikataulua.
Kannattaa siirtää/linkittää vaatimusmäärittelyssä kuvatut ominaisuudet tälle sivulle.
| Ominaisuus | Prioriteetti |
|:-:|:-:|:-:|
| [Feature 1]() | |1|
| [Feature 2]() | |2|
| [Feature 3]() | |3|
| [Feature 4]() | |1|
| [Feature 5]() | |2|
## Julkaisusuunnitelma PlantUML-muodossa
```plantuml
Project starts the 2019-5-15
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment