Commit 91296cec authored by L4136's avatar L4136
Browse files

Update template-requirementlist.md

parent 25efeaee
Pipeline #243340 passed with stages
in 16 seconds
......@@ -43,30 +43,28 @@ When one environment is used to gather relevant information, it is easier to lin
| CONSTRAINT-REQ-S00006 | Constrain |||
# Järjestelmätason /Ohjelmiston vaatimukset
# System / software requirements
**SYSTEM REQUIREMENTS**
Tähän kerätään järjestelmän/palvelun vaatimuksia korkealla tasolla.
System/service requirements are gathered here on a higher level.
**Technical requirements**
Tekniset vaatimukset esitetään yleensä erillään ohjelmiston vaatimuksista. Ne liittyvät oleellisen osana
järjestelmävaatimuksiin. Teknisiä vaatimuksia voivat olla esim:
Technical requirements are typically separated from software requirements. They are an essential part of system requirements. Technical can, for example, include the following:
* Suoritusympäristö (Linux, Windows, Pilvi etc)
* Muisti (4GB, 16GB ?)
* Suoritin (Intel/AMD/ARM ?)
* Tietokanta (MySQL, DynamoDB, Orient etc?)
* Ajoalustan ratkaisut JAVA VM, Docker Container ?
* Execution environment (Linux, Windows, Pilvi etc)
* Memory (4GB, 16GB ?)
* Processor (Intel/AMD/ARM ?)
* Database (MySQL, DynamoDB, Orient etc?)
* Virtualization solutions (JAVA VM, Docker Container?)
| Requirement ID | Type | Description | Related feature |
|:-:|:-:|:-:|:-:|
| SYSTEM-REQ-0001 | System Requirement | Kirjatumispalvelulla on oltava itsenäinen kolmannen osapuolen toimittama varmistusjärjestelmä | [Kirjautuminen ft1](ft1-ominaisuus.md) |
| SYSTEM-REQ-0002 | System Requirement | Palvelun tärkeimpien palvelujen on oltava vähintään kahdennettu N+1 | |
| SYSTEM-REQ-0001 | System Requirement | Login services must have an independent verification system from a third party. | [Login ft1](ft1-ominaisuus.md) |
| SYSTEM-REQ-0002 | System Requirement | The main parts of the service must be at least reduplicated N+1 | |
| SYSTEM-REQ-0003 | System Requirement |||
| SYSTEM-REQ-0004 | System Requirement |||
| SYSTEM-REQ-0005 | System Requirement |||
......@@ -77,7 +75,7 @@ järjestelmävaatimuksiin. Teknisiä vaatimuksia voivat olla esim:
| Requirement ID | Type | Description | Related feature |
|:-:|:-:|:-:|:-:|
| FUNCTIONAL-REQ-C0001 | Functional Requirement | Käyttäjänä (Asiakas Profiilit 1-4) voin kirjautua käyttäen Facebook-tunnuksia | [Kirjautuminen ft1](ft1-ominaisuus.md) |
| FUNCTIONAL-REQ-C0001 | Functional Requirement | As a user (Customer profiles 1-4) I can login using Facebook-credentials | [Login ft1](ft1-ominaisuus.md) |
| FUNCTIONAL-REQ-C0002 | Functional Requirement |||
| FUNCTIONAL-REQ-C0003 | Functional Requirement |||
| FUNCTIONAL-REQ-C0004 | Functional Requirement |||
......@@ -96,7 +94,7 @@ järjestelmävaatimuksiin. Teknisiä vaatimuksia voivat olla esim:
| Requirement ID | Type | Description | Related feature |
|:-:|:-:|:-:|:-:|
| SECURITY-REQ-0001 | Non-Functional Security | Salasanassa on käytettävä vähintään MD5-tason salausta, koska standardi XY112 sitä edellyttää | [Kirjautuminen ft1](ft1-ominaisuus.md) |
| SECURITY-REQ-0001 | Non-Functional Security | At least level MD5 encryption must be used for the password, because it is required in standard XY112 | [Kirjautuminen ft1](ft1-ominaisuus.md) |
| SECURITY-REQ-0002 | Non-Functional Security |||
| SECURITY-REQ-0003 | Non-Functional Security |||
| SECURITY-REQ-0004 | Non-Functional Security |||
......@@ -112,7 +110,7 @@ järjestelmävaatimuksiin. Teknisiä vaatimuksia voivat olla esim:
| Requirement ID | Type | Description | Related feature |
|:-:|:-:|:-:|:-:|
| PERFORMANCE-REQ-0000 | Non-Functional Performance | Kirjautuminen on mahdollista yhtäaikaa 100 käyttäjällä (100 request/s) | [Kirjautuminen ft1](ft1-ominaisuus.md) |
| PERFORMANCE-REQ-0000 | Non-Functional Performance | At least 100 users must be able to login at the same time (100 request/s) | [Login ft1](ft1-ominaisuus.md) |
| PERFORMANCE-REQ-0001 | Non-Functional Performance |||
| PERFORMANCE-REQ-0002 | Non-Functional Performance |||
| PERFORMANCE-REQ-0003 | Non-Functional Performance |||
......@@ -124,7 +122,7 @@ järjestelmävaatimuksiin. Teknisiä vaatimuksia voivat olla esim:
| Requirement ID | Type | Description | Related feature |
|:-:|:-:|:-:|:-:|
| USABILITY-REQ-0000 | Non-Functional Usability | Käyttöliittymän on toimittava myös ääniohjattuna, koska käyttäjillä saattaa olla näkövammoja | [Kirjautuminen ft1](ft1-ominaisuus.md) | |
| USABILITY-REQ-0000 | Non-Functional Usability | The user interface must also be voice-controllable, as users may have visual impairments | [Login ft1](ft1-ominaisuus.md) | |
| USABILITY-REQ-0001 | Non-Functional Usability |||
| USABILITY-REQ-0002 | Non-Functional Usability |||
| USABILITY-REQ-0003 | Non-Functional Usability |||
......@@ -137,7 +135,7 @@ järjestelmävaatimuksiin. Teknisiä vaatimuksia voivat olla esim:
| Requirement ID | Type | Description | Related feature |
|:-:|:-:|:-:|:-:|
| RECOVERY-REQ-00100 | Non-Functional Recovery | Kirjautumis-palvelun on käynnistyttävä ensimmäisen palvelun ylösajon aikana | [Kirjautuminen ft1](ft1-ominaisuus.md) |
| RECOVERY-REQ-00100 | Non-Functional Recovery | The login service must start during the first service startup | [Login ft1](ft1-ominaisuus.md) |
| RECOVERY-REQ-00100 | Non-Functional Recovery |||
......@@ -145,7 +143,7 @@ järjestelmävaatimuksiin. Teknisiä vaatimuksia voivat olla esim:
| Requirement ID | Type | Description | Related feature |
|:-:|:-:|:-:|:-:|
| TESTABILITY-REQ-0000 | Non-Functional Testability | Käyttäjärekisteri on kyettävä palauttamaan alkutilaan ennen testien ajoa | [Kirjautuminen ft1](ft1-ominaisuus.md) |
| TESTABILITY-REQ-0000 | Non-Functional Testability | You must be able to reset the user registry before running tests | [Login ft1](ft1-ominaisuus.md) |
| TESTABILITY-REQ-0001 | Non-Functional Testability |||
| TESTABILITY-REQ-0002 | Non-Functional Testability |||
| TESTABILITY-REQ-0003 | Non-Functional Testability |||
......@@ -157,7 +155,7 @@ järjestelmävaatimuksiin. Teknisiä vaatimuksia voivat olla esim:
| Requirement ID | Type | Description | Related feature |
|:-:|:-:|:-:|:-:|
| SAFETY-REQ-0000 | Non-Functional Safety | Tähän tuotteesen ei voida osoittaa turvallisuus vaatimuksia | [Kirjautuminen ft1](ft1-ominaisuus.md) |
| SAFETY-REQ-0000 | Non-Functional Safety | No safety requirements can be assigned to this product | [Login ft1](ft1-ominaisuus.md) |
| SAFETY-REQ-0001 | Non-Functional Safety |||
| SAFETY-REQ-0002 | Non-Functional Safety |||
| SAFETY-REQ-0003 | Non-Functional Safety |||
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment