Commit 9fda1022 authored by L4136's avatar L4136
Browse files

Update pohja-vaatimukset-listana.md

parent fb871ede
Pipeline #243308 passed with stages
in 16 seconds
......@@ -33,7 +33,7 @@ Kun käytetään yhtä ympäristöä keräämään oleellinen tieto on niiden li
**Rajoitukset / Standardit**
| Id | Vaatimuksen kuvaus | kategoria | Vastuullinen |
| VaatimusID | Tyyppi | Kuvaus | Ominaisuus johon vaikuttaa |
|:-:|:-:|:-:|:-:|
| CONSTRAINT-REQ-S00000 | Constrain | Palvelun kirjautumisprosessin on noudatettava AC5-2009-käytäntöä | [Kirjautuminen ft1](ft1-ominaisuus.md) |
| CONSTRAINT-REQ-S00001 | Constrain |||
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment