Commit a8fbc140 authored by L4136's avatar L4136
Browse files

Update pohja-hyvaksyntatesti.md

parent 37bd89ad
Pipeline #243093 passed with stages
in 16 seconds
# Hyväksyntätesti:
| | |
|:-:|:-:|
| Testitapauksen kuvaus | Kelpuuttaako asiakas testatun osa-alueen |
| Testitapaus ID | TCXXX |
| Testitapauksen suunnittelija | XXXX XXX |
| Luontipvm | X.Y.ABCD |
| Luokitus | Hyväksyntätesti / Acceptance Test |
**Päivityshistoria**
* versio 0.1 Pohja
**Testin kuvaus / tavoite**
> Hyväksyntätestin tavoitteena on varmistaa, että asiakas saa mitä tilaa!
> Vastaa kysymykseen: Onko toimitettava osa-alue/toiminnallisuus asiakkaan vaatimusten/toiveiden mukainen
* Kuvaus
**Linkit vaatimuksiin tai muihin lähteisin**
* Vaatimus: [Vaatimus]() ?
* Käyttötapaus: [Use Case](pohja-kayttotapaus.md) ?
* Ominaisuus: [Ominaisuus](pohja-ominaisuus.md) ?
**Testin alkutilanne (Pre-state)**
* Alkutilanne josta testin suorittaminen alkaa
> Hyväksyntätesti sisältää laajemman kokonaisuuden, jonka aikana tarkastellaan tuotetta esim. loppukäyttäjän perspektiivistä
**Testiaskeleet (Test Steps)**
1. askel --> tarkista onko...
1. askel --> tarkista onko..
1. askel --> tarkista samalla..
1. askel --> tarkista toisaalla..
> Hyväksyntätesti voi sisältää toisaalta myös joukon valittuja käyttötapauksia, jotka tulee olla suoritettavissa.
Asiakas/toimeksiantajan saattaa velvoittaa valittuja käyttötapauksien läpäisyn hyväksynnän ehdoiksi.
**Testin lopputilanne (End-State)**
> Mitä tapahtuu testin suorituksen jälkeen?
**Testin tuloksen määrittyminen (Pass/Fail Criteria)**
> Millä ehdoin testin tulos voidaan hyväksyä ja millä se hylätään?
* PASS ehto?
* FAIL ehto ?
# Acceptance test:
| | |
|:-:|:-:|
| Test case description | Does the customer approve the tested component |
| Test case ID | TCXXX |
| Test case designer | XXXX XXX |
| Creation date | X.Y.ABCD |
| Classification | Acceptance Test|
** Update history **
* version 0.1 Base
** Test description / objective **
> The goal of the acceptance test is to ensure that the customer gets what they ordered!
> Answer the question: Does the component / functionality to be delivered meet the customer's requirements / wishes?
* Description
** Links to requirements or other sources **
* Requirement: [Requirement] ()?
* Use Case: [Use Case.md]?
* Property: [Property] (base-property.md)?
** Pre-state **
* Initial situation from which the test starts
> The acceptance test includes a broader set, during which the product is examined, for example, from the end user's perspective
** Test Steps **
Step 1 -> check if ...
Step 2 -> check if ..
Step 3 -> check at the same time ..
Step 4 -> check elsewhere ..
> On the other hand, the acceptance test may also include a number of selected use cases that must be feasible.
The customer / client may be required to pass the selected use cases as conditions for approval.
** End-State **
> What happens after the test?
** Determination of test result (Pass / Fail Criteria) **
> Under what conditions can a test result be accepted and under what conditions is it rejected?
* PASS condition?
* FAIL CONDITION?
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment