Commit 040f2b9e authored by Marko Rintamäki's avatar Marko Rintamäki

Update projektisuunnitelma.md

parent 43e17b7a
Pipeline #265951 passed with stages
in 7 seconds
......@@ -112,17 +112,10 @@ Lopetus p.k.vvvv – p.k.vvvv (X h)
”Lopettamisvaihe sisältää projektin päättämiseen liittyvät toimenpiteet. Vaiheen aikana projektiryhmä laatii projektin loppuraportin ja esityksen johtoryhmälle. Vaiheen aikana luovutetaan projektin tulos toimeksiantajalle, pidetään viimeinen johtoryhmän kokous viikolla X sekä puretaan projektin organisaatio. Lopettamisvaiheen tuloksena on projektin loppuraportti.”
```mermaid
gantt
title Projektin vaiheet
dateFormat DD-MM-YYYY
section GANTT
Askel 1 :active,k1,15-01-2019, 20-01-2019
Askel 2 :active,k2,after k1, 20-02-2019
Askel 3 :active,k3,after k2, 20-03-2019
Askel 4 :active,k4,after k3, 20-04-2019
```
## 3.2 Projektin alustavat kustannusarvio
<iframe width="402" height="346" frameborder="0" scrolling="no" src="https://jamkstudent.sharepoint.com/sites/OpenProjectPlatform/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={ed6e7d24-77a1-4b0a-abf5-e26a48846387}&action=embedview&wdAllowInteractivity=False&wdHideGridlines=True&wdHideHeaders=True&wdDownloadButton=True&wdInConfigurator=True"></iframe>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment