Commit 08c95433 authored by Marko Rintamäki's avatar Marko Rintamäki

Update vaatimusmaarittely.md

parent 7eb6fcb4
Pipeline #271685 passed with stages
in 8 seconds
......@@ -345,7 +345,7 @@ Sen avulla kuvataan palveluun liittyvää toiminnallisuutta, jolle käyttäjäll
* User Story: [Käyttäjänä haluan, että voin luoda raportin tekemistäni ostoista viimeisen kuukauden ajalta, koska se helpottaa oman talouteni hallintaa]()
* User Story: [Pääkäyttäjän haluan poistaa vanhat tunnukset kokonaan, koska se selkeyttää ylläpitoa]()
* Käytännössä ylempi kuvaus on hieman jäykkä ja on järkevitä kirjata storyt suoraan esim. GitLab-issuen muotoon!
* Kokeile osoittaa hiirelle linkkejä oikealla ja avaa ne tämän jälkeen ---> #25 tai #26
* Kokeile osoittaa hiirelle linkkejä oikealla ja avaa ne tämän jälkeen ---> #5 tai #6
## Palvelun liittyvät tuotannolliset ja tekniset vaatimukset
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment