Commit 3506295b authored by Marko Rintamäki's avatar Marko Rintamäki

Add new file

parent 5df92f2c
Pipeline #269803 passed with stages
in 7 seconds
# Ominaisuus:
[![](http://img.youtube.com/vi/45aSdlg6NK0/0.jpg)](http://www.youtube.com/watch?v=45aSdlg6NK0 "")
| | |
|:-:|:-:|
| Ominaisuus ID |esim. FT0101 |
| Osajärjestelmä, mihin ominaisuus liittyy | esim laskutus |
| Ominaisuuden vastuuhenkilö | esim. Mauri Myyrä |
| Status | esim. hyväksytty |
### Kuvaus
*Kerro mitä ominaisuudella tarkoitetaan ja mitä sen avulla saavutetaan*
Sed non nisi id ligula interdum mattis. Fusce vel ullamcorper nunc. Nulla pharetra dui ut enim semper semper.
Aenean ut leo tortor. Fusce felis nibh, malesuada vitae nibh at, rhoncus feugiat leo. Nam vehicula vitae ligula
vitae condimentum. Ut maximus metus nec lorem ultrices elementum.
### Ominaisuuteen liittyvät rajaukset, vaatimukset käyttötapaukset
*Kerätään tähän kaikki oleelliset asiat, jotka liittyvät ominaisuuden määrittelyyn tai osaltaan määrittävät sitä*
| | |
|:-:|:-:|
| [Use Case 1](FT1-kayttotapaus.md) | |
| [Use Case 2](FT2-kayttotapaus.md) | |
| [Vaatimus ReqID]() | |
| [Vaatimus ReqID]() | |
| [Vaatimus ReqID]() | |
### Alustavat käyttäjätarinat (User Storys)
*Kirjataan User Storyt alustavasti tähän*
* Käyttäjän haluan, että voin.....
* Ylläpitäjänä haluan, että voin.....
**Nämä kannattaa siirtää pian issue kuvauksiksi*
esim. #8 #2
### Käyttöliittymänäkymä/mock
> Tähän kannattaa liittää tarvittaessa kuvausta kuvan/mockup-näkymän muodossa.
Se helpottaa ymmärtämään tarvittaessa oleellisesti ominaisuutta/toiminnallisuutta
```plantuml
salt
{
Just plain text
[This is my button]
() Unchecked radio
(X) Checked radio
[] Unchecked box
[X] Checked box
"Enter text here "
^This is a droplist^
}
```
### Testaus / mahdolliset hyväksyntä kriteerit
*Kirjataan muutamia huomiota testauksen kannalta*
| Testitapaus | Testin lähde | Kuka vastaa |
|:-: | :-:|:-:|
| [Hyväksyntätesti 1](pohjat/pohja-hyvaksyntatesti.md) | vaatimus id? | |
| [Hyväksyntätesti 2](pohjat/pohja-hyvaksyntatesti.md) | vaatimus id? | |
| [Hyväksyntätesti 3](pohjat/pohja-hyvaksyntatesti.md) | vaatimus id? | |
| [Hyväksyntätesti 4](pohjat/pohja-hyvaksyntatesti.md) | vaatimus id? | |
| | |
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment