Commit 36c033c7 authored by Marko Rintamäki's avatar Marko Rintamäki

Add new file

parent efe8863c
Pipeline #269805 passed with stages
in 7 seconds
# Käyttötapaus: Blacklist-toiminto estää viestin lähetyksen
[![](http://img.youtube.com/vi/cCP8WcQ9dqE/0.jpg)](http://www.youtube.com/watch?v=cCP8WcQ9dqE "")
## Use Case
Tähän on hyvä liittää näkymä valitusta asiaan liittyvistä käyttötapauskuvauksesta.
```plantuml
Tilaaja -- (Tilauksen muokkaus)
Hallinto_1 -- (Tilauksen muokkaus)
```
Yllä PlantUML esimerkki, joka pitää muokata asianmukaiseksi ..
__Tsekkaa video ja poista linkki, jos homma selvä__
[![](http://img.youtube.com/vi/BjQAWfBMpcw/0.jpg)](http://www.youtube.com/watch?v=BjQAWfBMpcw "")
* Laatija:
* Päiväys / Versio?.
* Prosessiosa-alue?
**Käyttäjäroolit**
1. rooli?
2. rooli?
3. rooli?
**Esitiedot/ehdot**
1. Ehto
2. Ehto
**Käyttötapauksen kuvaus**
1. askel
2. askel
3. askel
4. askel
5. askel
6. askel
**Poikkeukset**
* P1
* P2
**Lopputulos**
* Lopputulos joka tulee kun Use Case suoritetaan
**Käyttötiheys**
* Kuvataan, kuinka usein käyttötapausta suoritetaan.
**Muuta**
* Kuvataan muita käyttötapaukseen liittyviä oleellisia tietoja, kuten avoimia asioita, viittauksia käytettäviin koodistoihin jne.
**Lähteet**
Tämä wiki-dokumentin runko pohjautuu [Julkisenhallinnon suosituksiin](http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/173)
Kiitokset alkuperäisen tekijöille!
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment