Commit 51825593 authored by Marko Rintamäki's avatar Marko Rintamäki

Update projektiryhman-esittely.md

parent 0b089bdc
Pipeline #265971 passed with stages
in 7 seconds
# Projektiryhmän esittely
Kerätään kaikki ryhmä jäsenet tähän dokumenttiin tai ohjataan "site"-sivustolle, josta tekijät löytyvät.
http://te-team0.pages.labranet.jamk.fi/site
![](https://openclipart.org/image/300px/svg_to_png/309644/1541381381.png)
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment