Commit 784a5e76 authored by Marko Rintamäki's avatar Marko Rintamäki

Update use-case-50.md

parent c771faf5
Pipeline #269807 passed with stages
in 7 seconds
......@@ -5,7 +5,6 @@
Tähän on hyvä liittää näkymä valitusta asiaan liittyvistä käyttötapauskuvauksesta.
```plantuml
Tilaaja -- (Tilauksen muokkaus)
Hallinto_1 -- (Tilauksen muokkaus)
......@@ -15,9 +14,6 @@ Yllä PlantUML esimerkki, joka pitää muokata asianmukaiseksi ..
__Tsekkaa video ja poista linkki, jos homma selvä__
[![](http://img.youtube.com/vi/BjQAWfBMpcw/0.jpg)](http://www.youtube.com/watch?v=BjQAWfBMpcw "")
* Laatija:
* Päiväys / Versio?.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment