Commit 80a291a3 authored by Marko Rintamäki's avatar Marko Rintamäki

Update projektisuunnitelma.md

parent 040f2b9e
Pipeline #265952 passed with stages
in 6 seconds
......@@ -40,14 +40,17 @@ Määritellään työn keskeisin sisältö tässä projektissa; projektin tehtä
< Kenelle tulos tuotetaan?>
”Projektiryhmän tehtävänä on pitää eri tahot tietoisina projektin tilanteesta. Kunkin vaiheen päätyttyä laaditaan vaiheraportti, jonka avulla johtoryhmälle tiedotetaan projektin edistymisestä.”
## 1.3 Rajaus ja liittymät
* Wimma Lab-tuotoksia ei tulla kaupallistamaan, vaan tuotokset ovat avoimia innovaatioita tulevien opiskelijoiden ja yritysten hyödyksi
* Linkki tarvitavaan aineistoon vaatimusmäärittelyssä
* Esitellään palvelukuvaus ja sen mahdollinen muutoskohteet projektin myötä
Täsmennetään projektin tehtävää rajaamalla ulkopuolelle jäävät osat kohteena olevasta järjestelmästä tai kokonaishankkeesta. Erikseen on syytä kuvata myös tehtävän suorittamista merkittävästi rajoittavat ulkoiset tekijät.
## 1.3 Rajaus ja liittymät
Tässä myös täsmennetään ne tehtäväkokonaisuudet, jotka nyt tehtävään osioon tulevat vielä todennäköisesti jossain vaiheessa liittymään, mutta joita ei tämän projektin puitteissa kuitenkaan tulla toteuttamaan. Tyypillisiä tällaisia tehtäviä voisivat olla mm. käyttöympäristön rakentaminen ja koulutus. Muina rajauksina voisi olla esim. ohjelmiston käyttöliittymässä käytettävä kieli.
Täsmennetään projektin tehtävää rajaamalla ulkopuolelle jäävät osat kohteena olevasta järjestelmästä tai kokonaishankkeesta.
Erikseen on syytä kuvata myös tehtävän suorittamista merkittävästi rajoittavat ulkoiset tekijät. Tässä myös täsmennetään
ne tehtäväkokonaisuudet, jotka nyt tehtävään osioon tulevat vielä todennäköisesti jossain vaiheessa liittymään, mutta
joita ei tämän projektin puitteissa kuitenkaan tulla toteuttamaan. Tyypillisiä tällaisia tehtäviä voisivat olla
mm. käyttöympäristön rakentaminen ja koulutus. Muina rajauksina voisi olla esim. ohjelmiston käyttöliittymässä käytettävä kieli.
Huom.: Projektiopintojakson aikana toteutettavalla projektilla ei saisi olla tiukkoja aikataulullisia liittymiä muihin toimeksiantajan projekteihin
......@@ -67,6 +70,7 @@ Projektin organisaation kuuluu Jyväskylän ammattikorkeakoulun opettajia, proj
**Projektiryhmä**
* linkki esittelyyn?
”Projektiryhmä suorittaa johtoryhmän projektille asettamat tehtävät käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Projektin aikana ryhmän päällikön ja sihteerin roolit kiertävät ryhmän sisällä siten, että jokainen ryhmän jäsen toimii kerran kummassakin roolissa.”
......@@ -103,11 +107,19 @@ Huom.: Seuraavassa on esitetty käynnistys- ja lopetusvaiheet. Kaikista projekti
Käynnistys p.k.vvvv – p.k.vvvv (X h)
* [Sprint 0-?]()
Projektin käynnistämiseen kuuluu olennaisesti projektisuunnittelu ja suunnitteludokumenttien laatiminen sekä yhteydenpitokäytänteiden luominen toimeksiantajayrityksen kanssa. Vaiheen aikana tehdään esim. ryhmän webbisivut, tutustutaan tarkemmin toimeksiantoon, aloitetaan kohdealueeseen perehtyminen ja laaditaan projektisuunnitelma yhteistyössä toimeksiantajan edustajien kanssa. Vaiheen aikana muodostetaan johtoryhmä, pidetään 1. johtoryhmän kokous sekä allekirjoitetaan projektisopimus.
”Vaiheen tuloksia ovat ryhmän imagon (nimi, logo ym.) luominen, webbisivut tms. sekä projektisopimus liitteineen.”
<Tähän oman projektinne vaiheet ja tehtävät>
* [Sprint 0-?]()
* [Sprint 0-?]()
* [Sprint 0-?]()
* [Sprint 0-?]()
* [Sprint 0-?]()
Lopetus p.k.vvvv – p.k.vvvv (X h)
”Lopettamisvaihe sisältää projektin päättämiseen liittyvät toimenpiteet. Vaiheen aikana projektiryhmä laatii projektin loppuraportin ja esityksen johtoryhmälle. Vaiheen aikana luovutetaan projektin tulos toimeksiantajalle, pidetään viimeinen johtoryhmän kokous viikolla X sekä puretaan projektin organisaatio. Lopettamisvaiheen tuloksena on projektin loppuraportti.”
......@@ -208,3 +220,5 @@ Projektin loppuraportti laaditaan viimeiseen johtoryhmän kokoukseen mennessä.
Projektisuunnitelmaa täydentävät suunnitelmat esitetään liitteenä.
* [Viesintäsuunnitelma]()
* [Riskienhallinta]()
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment