Commit 87a40129 authored by Marko Rintamäki's avatar Marko Rintamäki

Update vaatimusmaarittely.md

parent 0a3625da
Pipeline #269809 passed with stages
in 7 seconds
......@@ -148,7 +148,7 @@ joilla voi olla eroja motiiveissa/arvoissa, mutta ne kuuluvat kuitenkin olennais
| VaatimusID | Tyyppi | Kuvaus |
|:-:|:-:|:-:|
| CUSTOMER-REQ-0001 | Customer Requirement | Käyttäjänä haluan kirjautua käyttäen Facebook-tunnuksia, ettei tarvitse turhaan häslätä |
| CUSTOMER-REQ-0002 | Customer Requirement ||
| CUSTOMER-REQ-0002 | Customer Requirement | Käyttäjän haluan, että palvelussa käytetään asiallista kielenkäyttöä|
| CUSTOMER-REQ-0003 | Customer Requirement ||
| CUSTOMER-REQ-0004 | Customer Requirement ||
| CUSTOMER-REQ-0005 | Customer Requirement ||
......@@ -417,7 +417,7 @@ Toiminnalliset vaatimukset ovat helpoimmin tunnistettavia. Vältä useamman vaat
|:-:|:-:|:-:|:-:|
| FUNCTIONAL-REQ-C0001 | Functional Requirement | Käyttäjänä (Asiakas Profiilit 1-4) voin kirjautua käyttäen Facebook-tunnuksia | [Kirjautuminen ft1](pohjat/pohja-ominaisuus.md) |
| FUNCTIONAL-REQ-C0002 | Functional Requirement | Käyttöliittymän on toimittava myös ääniohjattuna, koska käyttäjillä saattaa olla näkövammoja | [Kirjautuminen ft1](pohjat/pohja-ominaisuus.md), [Tilaushallinta](pohjat/pohja-ominaisuus.md) |
| FUNCTIONAL-REQ-C0003 | Functional Requirement |||
| FUNCTIONAL-REQ-C0003 | Functional Requirement | Käyttäjän tuottamaa tekstiä voidaan moderoida ns. "mustan listan" avulla ||
| FUNCTIONAL-REQ-C0004 | Functional Requirement |||
| FUNCTIONAL-REQ-C0005 | Functional Requirement |||
| FUNCTIONAL-REQ-C0006 | Functional Requirement |||
......@@ -461,7 +461,7 @@ Tämä ei tarkoita, että kyseessä on tuoteeen ohjelmiston yksi ominaisuus vaan
| Ominaisuus | Prioriteetti | Ominaisuuteen liittyvät vaatimukset/käyttötapaukset |
|:-:|:-:|:-:|
| [Feature 1 - raportti-generaattori](pohjat/pohja-ominaisuus.md) | P1 | Esim [FUNCTIONAL-REQ-C0001]() |
| [Feature 1 - Blacklist](feature-01-blacklist.md) | P1 | Esim [CUSTOMER-REQ-0002]() |
| [Feature 2 - lasku-arkisto](pohjat/pohja-ominaisuus.md) | P1 | Esim [FUNCTIONAL-REQ-C0011]() |
| [Feature 3 - avatar-valinta](pohjat/pohja-ominaisuus.md) | P2 | Esim [FUNCTIONAL-REQ-C0023]() |
| [Feature 4 - oikeushallinta](pohjat/pohja-ominaisuus.md) | P3 | Esim [FUNCTIONAL-REQ-C0133]() |
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment