Commit 8c1f4687 authored by Marko Rintamäki's avatar Marko Rintamäki

Update vaatimusmaarittely.md

parent 08c95433
Pipeline #272400 passed with stages
in 7 seconds
......@@ -342,10 +342,10 @@ Sen avulla kuvataan palveluun liittyvää toiminnallisuutta, jolle käyttäjäll
[![](http://img.youtube.com/vi/ndJdF3R7wqI/0.jpg)](http://www.youtube.com/watch?v=ndJdF3R7wqI "")
* User Story: [Käyttäjänä haluan, että voin luoda raportin tekemistäni ostoista viimeisen kuukauden ajalta, koska se helpottaa oman talouteni hallintaa]()
* User Story: [Käyttäjänä haluan, että voin luoda raportin tekemistäni ostoista viimeisen kuukauden ajalta, koska se helpottaa oman talouteni hallintaa](#13)
* User Story: [Pääkäyttäjän haluan poistaa vanhat tunnukset kokonaan, koska se selkeyttää ylläpitoa]()
* Käytännössä ylempi kuvaus on hieman jäykkä ja on järkevitä kirjata storyt suoraan esim. GitLab-issuen muotoon!
* Kokeile osoittaa hiirelle linkkejä oikealla ja avaa ne tämän jälkeen ---> #5 tai #6
* Kokeile osoittaa hiirelle linkkejä oikealla ja avaa ne tämän jälkeen ---> #13 tai #6
## Palvelun liittyvät tuotannolliset ja tekniset vaatimukset
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment