Commit 8dc448f5 authored by Marko Rintamäki's avatar Marko Rintamäki

Update vaatimusmaarittely.md

parent 87a40129
Pipeline #269810 passed with stages
in 7 seconds
......@@ -131,9 +131,9 @@ joilla voi olla eroja motiiveissa/arvoissa, mutta ne kuuluvat kuitenkin olennais
| Sidosryhmä/Profiili | Lisätietoa |
|:-:|:-:|
| [Sidosryhmä-1](pohjat/pohja-profiilikuvaus.md) | Edustaa esim x % asiakkaista |
| [Peruskäyttäjt](pohjat/pohja-profiilikuvaus.md) | Edustaa esim x % asiakkaista |
| [Sidosryhmä-2](pohjat/pohja-profiilikuvaus.md) | Edustaa esim y % asiakaskunnasta |
| [Henkilö profiili 1](pohjat/pohja-profiilikuvaus.md) | Mieti edustaako profiili joitan määrättyä [Sidosryhmä-2](pohjat/pohja-profiilikuvaus.md) |
| [Foorumi-käyttäjä](profiili-foorumi-kayttaja.md) | Mieti edustaako profiili joitan määrättyä [Sidosryhmä-2](pohjat/pohja-profiilikuvaus.md) |
| [Henkilö profiili 1](pohjat/pohja-profiilikuvaus.md) | Edustaako profiili jotain sidosryhmän osaa [Sidosryhmä-3](pohjat/pohja-profiilikuvaus.md) |
| [Henkilö profiili 1](pohjat/pohja-profiilikuvaus.md) | Vai onko kyseessä ainut [Sidosryhmän-X](pohjat/pohja-profiilikuvaus.md) edustaja |
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment