Commit af7c3ca6 authored by Marko Rintamäki's avatar Marko Rintamäki

Update use-case-50.md

parent c1a196e5
Pipeline #269815 passed with stages
in 7 seconds
......@@ -6,8 +6,7 @@
Tähän on hyvä liittää näkymä valitusta asiaan liittyvistä käyttötapauskuvauksesta.
```plantuml
Tilaaja -- (Tilauksen muokkaus)
Hallinto_1 -- (Tilauksen muokkaus)
Foorumin_kayttaja -- (Kirjoita-viesti)
```
Yllä PlantUML esimerkki, joka pitää muokata asianmukaiseksi ..
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment