Commit b3f13be4 authored by Marko Rintamäki's avatar Marko Rintamäki

Update feature-01-blacklist.md

parent b91f28cb
Pipeline #269813 passed with stages
in 7 seconds
......@@ -36,7 +36,7 @@
*Kirjataan User Storyt alustavasti tähän*
* Käyttäjän haluan, että voin.....
* [Foorumi-käyttäjän](profiili-foorumi-kayttaja.md ) haluan, että voin.....
* Ylläpitäjänä haluan, että voin.....
**Nämä kannattaa siirtää pian issue kuvauksiksi*
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment