Commit b91f28cb authored by Marko Rintamäki's avatar Marko Rintamäki

Update profiili-foorumi-kayttaja.md

parent be8b5c5d
Pipeline #269812 passed with stages
in 6 seconds
Ododt
\ No newline at end of file
# Profiili: Foorumi-käyttäjä
### viiteryhmä/segmentti:
* Millainen profiili on kyseessä, eli liittyykö profiili suurempaan kokonaisuuteen esim. "asiakkaat"
* Mitä laajempaa sidosryhmää profiili edustaa?
### Persoona/sidosryhmän kuvaus
![](https://openclipart.org/image/300px/svg_to_png/293286/Unknown-With-Background.png)
**nimi ja taustaa**
### Motiivi käyttää/soveltaa palvelua?
* Mikä on tämä profiilin motiivi käyttää/hyödyntää/soveltaa palvelua
![](https://openclipart.org/image/300px/svg_to_png/291313/why.png)
### Arvot
* Millaisia arvoja henkilö arvostaa
### Välineet ja kyvyt etc.
* Onko profiilin edustajan käytössä jotain erityisvälineitä/taitoja jotka vaikuttavat palvelun käyttöön
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment