Commit ba8dd66d authored by Marko Rintamäki's avatar Marko Rintamäki

Update vaatimusmaarittely.md

parent 912863b7
Pipeline #272405 passed with stages
in 7 seconds
......@@ -97,17 +97,17 @@ ko. sidosryhmän/edustajan palveluun liittyvä motivaatio. Kuvauksen voi laatia
> Älä käytä skandinaavisia merkkejä PlantUML-kuvauksessa,koska niiden julkaisu www-sivulla ei toimi!**
```plantuml
actor profile1
actor profile2
actor stake_holder1
actor stake_holder2
actor profile3
actor profile4
actor stake_holder3
actor stake_holder4
cloud example_of_service
profile1 -- example_of_service : uses
profile2 -- example_of_service : benefits
stake_holder1 -- example_of_service : threat
stake_holder2 -- example_of_service : competitor
profile3 -- example_of_service : uses
profile4 -- example_of_service : benefits
stake_holder3 -- example_of_service : threat
stake_holder4 -- example_of_service : competitor
```
> Voit kuvata sidosryhmät myös esimerkiksi piirtämällä kuvan, jolloin eri profiilien erot tulevat ehkä "selkeämmin" esiin!
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment