Commit c771faf5 authored by Marko Rintamäki's avatar Marko Rintamäki

Update use-case-50.md

parent 36c033c7
Pipeline #269806 passed with stages
in 7 seconds
# Käyttötapaus: Blacklist-toiminto estää viestin lähetyksen
[![](http://img.youtube.com/vi/cCP8WcQ9dqE/0.jpg)](http://www.youtube.com/watch?v=cCP8WcQ9dqE "")
## Use Case
Tähän on hyvä liittää näkymä valitusta asiaan liittyvistä käyttötapauskuvauksesta.
......@@ -30,23 +25,21 @@ __Tsekkaa video ja poista linkki, jos homma selvä__
**Käyttäjäroolit**
1. rooli?
2. rooli?
3. rooli?
1. Foorumin-käyttäjä
**Esitiedot/ehdot**
1. Ehto
2. Ehto
1. Foorumin käyttäjällä on aimmein tehty käyttäjätunnus
2. käyttäjä on kirjautunut palveluun
**Käyttötapauksen kuvaus**
1. askel
2. askel
3. askel
4. askel
5. askel
6. askel
1. Käyttäja aloittaa uuden viestin kirjoittamisen valitsemalla "new post"
2. Käyttäjä kirjoittaa viestiin "Moi kaikki paskiaiset!
3. Käyttäjä painaa "Send post"-nappulaa ala nurkassa?
4. Ruudulle ilmestyy kehotus "Voitko ystävällisesti tarkistaa viestisi sisällön, koska se sisältää *XYÄÄÄ sanoja"
5. Käyttäjä editoi viestiä ja poistaa "paskiaiset"-sanan ja korvaa sen "ystävät"
6. Käyttäjä painaa "Send post"-nappulaa uudelleen ja viesti lähtee
**Poikkeukset**
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment