Commit efe8863c authored by Marko Rintamäki's avatar Marko Rintamäki

Update feature-01-blacklist.md

parent 3506295b
Pipeline #269804 passed with stages
in 6 seconds
# Ominaisuus:
[![](http://img.youtube.com/vi/45aSdlg6NK0/0.jpg)](http://www.youtube.com/watch?v=45aSdlg6NK0 "")
# Ominaisuus: Blacklist
| | |
|:-:|:-:|
| Ominaisuus ID |esim. FT0101 |
| Ominaisuus ID | Feature01 |
| Osajärjestelmä, mihin ominaisuus liittyy | esim laskutus |
| Ominaisuuden vastuuhenkilö | esim. Mauri Myyrä |
| Status | esim. hyväksytty |
......@@ -14,9 +12,12 @@
*Kerro mitä ominaisuudella tarkoitetaan ja mitä sen avulla saavutetaan*
Sed non nisi id ligula interdum mattis. Fusce vel ullamcorper nunc. Nulla pharetra dui ut enim semper semper.
Aenean ut leo tortor. Fusce felis nibh, malesuada vitae nibh at, rhoncus feugiat leo. Nam vehicula vitae ligula
vitae condimentum. Ut maximus metus nec lorem ultrices elementum.
* Postien tagien blacklist
* Viestien sisällön blacklist
* Blacklistattujen sanojen filteröinti tai postien blockaus
* Virheviestit
### Ominaisuuteen liittyvät rajaukset, vaatimukset käyttötapaukset
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment