Commit 9557140f authored by Sanni Jetsu's avatar Sanni Jetsu

termi vaihdettu, älkää menettäkö järkeänne tästä

parent 3617b24e
Pipeline #270760 passed with stages
in 9 seconds