Commit 10080f5e authored by L4072's avatar L4072

Update Oppimisraportti_L4072.md

parent bfffa044
Pipeline #60578 passed with stages
in 22 seconds
......@@ -5,8 +5,8 @@
**Tavoitteeni / kiinnostukseni**
Tavoitteeni on oppia ryhmätyöskentely taitoja.
Lähtisin tavoittelemaan kolmosta, olen valmis tekemään osani eli riippuu osittain ryhmästäni
* Tavoitteeni on oppia ryhmätyöskentely taitoja.
* Lähtisin tavoittelemaan kolmosta, olen valmis tekemään osani eli riippuu osittain ryhmästäni
## Projektin eteneminen...
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment